Ouderbetrokkenheid

Piëzo Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid houdt in dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Achter de schermen tonen ouders hun betrokkenheid door bijvoorbeeld samen met hun kind huiswerk te maken, hun kind voor te lezen, met hun kind over de gebeurtenissen op school te praten èn door te zorgen voor een goed “leef- en leerklimaat”, zoals goede maaltijden en voldoende nachtrust. Op school tonen zij hun betrokkenheid door onder andere te helpen met activiteiten en uitstapjes en door bijvoorbeeld het opzetten van een schoolbibliotheek.

De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor het leren van het kind en daarom is het van belang dat ouders en school elkaar van informatie voorzien en een goed contact met elkaar onderhouden. Een geschikte voorziening waar ouders en school onderling informatie kunnen uitwisselen is de ouderkamer.

Ouderkamer

De meeste VVE-basisscholen in Zoetermeer hebben een ouderkamer. In de ouderkamer worden regelmatig thema’s en cursussen georganiseerd over opvoeding en onderwijs. Tevens kunnen er bijeenkomsten georganiseerd worden die de ontwikkeling van de ouders zelf bevorderen. Daartoe wordt in de ouderkamer ook informatie verstrekt over voorzieningen in de wijk.

Het bezoeken van een ouderkamer bevordert de ouderbetrokkenheid. De drempel om de school binnen te stappen wordt verlaagd en door alle informatie en activiteiten die in de ouderkamer geboden worden, zijn ouders goed op de hoogte van hetgeen op de school van hun kind speelt. De kinderen zie je opbloeien als ze zien dat hun moeder/vader de ouderkamer bezoekt en als er thuis gesproken wordt over de thema’s van school.

Gastouders

In de ouderkamer vervullen één of meerdere vrijwillige ouders/verzorgers van de leerlingen de functie van gastouder. De gastouders werken in opdracht van en nauw samen met de coördinatoren (leerkrachten) van de ouderkamers/ouderbetrokkenheid en vormen met hen feitelijk ouderbetrokkenheidsduo’s. De gastouders functioneren in belangrijke mate als schakel tussen de school/peuterspeelzaal en de andere ouders/verzorgers van de leerlingen. De school kiest er vaak voor om gastouders aan te stellen die qua taal en cultuur dicht bij de ouders/verzorgers staan.

Begeleiding van de gastouders door Piëzo

De gastouders hebben veelal grote behoefte aan individuele ondersteuning en groepsondersteuning. Piëzo vervult deze ondersteuning door enerzijds individuele ondersteuning te bieden en anderzijds trainingsbijeenkomsten te organiseren voor de gastouders van alle ouderkamers. De trainingsbijeenkomsten worden op wijkniveau gehouden, verdeeld over twee wijken.

Taalontmoetingen in de ouderkamers

Op een aantal basisscholen worden door vrijwilligers van Piëzo taalontmoetingen (Nederlandse taallessen) verzorgd voor ouders. De taalontmoetingen sluiten aan op de onderwerpen die besproken worden tijdens de ouderkamerbijeenkomsten. 

Meer informatie: wendy@stichtingpiezo.nl